Photo by Francisco Gonzalez on Unsplash

Achterhoeks coulisselandschap moet plaatsmaken voor 'energielandschap'

 

Natuur en landschap moeten wijken voor 12 grote windturbines van meer dan 200 meter. 'Energielandschap', noemt de wethouder dat. Dat landschap is zwart, vanwege de nieuwe toegangswegen voor onderhoud en transport. En grijs vanwege het enorme cementplateau en het fundament, dat tot wel 30 meter de grond in gaat!

Dit nieuwe zwart-grijze-landschap is zichtbaar tot 40 kilometer afstand, hoorbaar tot 3-5 km en voelbaar tot 7 km.


Natuurlijk Landschap Heidenhoek (NLH) alarmeert de wethouder: Zorg voor het landschap!

 

In lijn met vier belangrijke natuur- en milieu- en Rijksinstanties leggen we de wethouder uit wat er mankeert aan de Achterhoekse en Bronckhorster plannen voor de energietransitie:

1.

Er ontbreekt een volledige natuur- en landschapsanalyse in de RES Achterhoek en ook in de Routekaart Bronckhorst. Als gevolg daarvan ontbreken ook de bijbehorende kaartlagen.

Gebiedskaarten bij de Routekaart Bronckhorst zijn gemaakt door een historisch geograaf. Hij analyseerde het landschap vanuit een historisch perspectief. Goed voor de bescherming van erfgoed. Maar onvoldoende voor de bescherming van het volledige 'Groene Domein'. Landschappelijk erfgoed is onderdeel van veel meer landschappelijke en natuurlijke waarden, die net zo belangrijk zijn. En dus bescherming nodig hebben, in de energietransitie.

NLH wordt in deze visie gesteund door de Natuur- en Milieufederaties.

2.

We hebben een landschapsinclusief beleid nodig, waarin het landschap expliciet en ‘aan de voorkant’ wordt meegenomen in besluiten over ingrepen in de ruimte

We hebben een landschapsinclusief beleid nodig om ervoor te zorgen dat natuur- en landschapskwaliteit volwaardig en expliciet meewegen bij beslissingen over ingrepen in onze ruimte. Daarom is het essentieel dat we onze Achterhoekse en Bronckhorster natuur- en landschapswaarden en kwetsbaarheden goed en in detail kennen en in beeld brengen. Voorafgaand aan de start van de uitnodigingsplanologie en energieprojecten.

NLH wordt in deze visie gesteund door het Planbureau voor de Leefbaarheid (PBL).

3.

Grootschalige energieopwekking?
Nee, Bronckhorst moet op een andere manier bijdragen aan een klimaatneutraal Nederland 

Sommige delen van Nederland spelen, vanwege de kwaliteit van het landschap, een minder grote rol in de opwek van zon- en windenergie. Zij kunnen wel op een andere manier bijdragen aan een klimaatneutraal Nederland. Denk bijvoorbeeld aan het benutten van geothermische warmte, verduurzaming van de landbouw, vernatting en de aanplant van nieuwe bossen. Zo blijven sommige regio’s gevrijwaard van grootschalige energieopwekking. De Achterhoek is daar één van. 

NLH wordt in deze visie gesteund door het College van Rijksadviseurs (CRa).

4.

Tenslotte, ook de provincie Gelderland uit onomwonden haar kritiek op de Achterhoekse RES-gemeenten

  • Het bod is niet gebaseerd op mogelijk geschikte zoekgebieden.
  • Er is onvoldoende aandacht voor de kwaliteit van natuur en landschap.
  • Er ontbreken kaarten met voldoende detailniveau van natuur- en landschapskwaliteit.
  • Er moet meer aandacht komen voor bovenlokale/grensoverschrijdende onderwerpen als landschap en kansen langs snelwegen.

NLH is het eens met de kritiek van de provincie Gelderland.