Gebied ten oosten van Zelhem in gevaar: geschikt voor industrieel windmolenpark

Wordt het oostelijk gebied vanaf Zelhem naar Halle-Heide in stilte voorbereid op mega turbines? Het begint er steeds meer op te lijken. Het meest zorgwekkende signaal komt van de wethouder zelf. We moeten dit dus heel serieus nemen!
De redeneerlijn van de gemeente draait (nogal onverwachts) om ‘biodiversiteit’ - soortenrijkdom.
Of beter gezegd: de zoektocht naar plekken waar weinig biodiversiteit is

Lees en huiver ...

 1. Windturbines en biodiversiteit gaan niet samen. Vogelbescherming Nederland legt dat eenvoudig uit:
  a) Biodiversiteit trekt dieren aan, dus b) een gebied met veel biodiversiteit is, uit oogpunt van faunabescherming, geen geschikte plek voor windturbines. Snappen we.
  Dieren wil je niet naar windturbines lokken, ze worden er verhakseld of opgejaagd.

 2. Wethouder Hofman heeft de biodiversiteit van onze gemeente in kaart laten brengen. Tot zover niets aan de hand. Totdat de wethouder ons daarover in gesprek (op 17-12-2020) iets griezeligs vertelt. Het biodiversiteitsplan is niet alleen bedoeld voor behoud en beheer van soortenrijkdom.
  Het plan wordt ook voor een heel ander doel gebruikt:
  “Het biodiversiteitsplan wordt gebruikt voor het vinden van geschikte locaties voor windturbines”.

 3. Ons comité dacht dat het plan bedoeld was om de biodiversiteit te vergroten in onze gemeente… Maar nee, blijkbaar is het dus (ook) bedoeld om er gebieden mee aan te wijzen, waar juist weinig biodiversiteit is. Die gebieden zijn ‘dus’ geschikt voor industriële windturbines. Als we het plan nog eens nalezen zien we inderdaad dat dit gebeurt.
  Op p. 18 wordt op die manier één gebied aangewezen:

  “Er is weinig biodiversiteit in de intensieve landbouwgebieden centraal in het gebied en delen van het agrarisch ontginningslandschap Wolfersveen.”

 4. De opsteller van ‘Soortenatlas - Kansen voor biodiversiteit in de gemeente Bronckhorst’ maakt duidelijk wat dit betekent:
  In Wolfersveen liggen dan ook volop ontwikkelingsmogelijkheden voor intensieve grootschalige vormen van landbouw. Duurzame vormen van energiewinning krijgen hier eveneens de ruimte.
  Voor een goede bedrijfsvoering is het van belang dat de bedrijven goed ontsloten worden. Vanuit de LOGvisie worden de mogelijkheden voor ontsluiting onderzocht.”

Detail: de auteur van de ‘Soortenatlas’ is nu werkzaam bij TenneT…

Windmolens ten oosten van Zelhem

Photo by Jordan Whitt on Unsplash

De auteur bedoelt met ‘ontsluiting’ waarschijnlijk ‘asfalt’. Het aanleggen van meer en bredere toegangswegen. We weten dit natuurlijk niet zeker. Mega turbines kunnen nu eenmaal niet getransporteerd worden over onze landelijke binnenwegen...

We vragen ons af of de bewoners tussen Zelhem en Halle-Heide van deze ontwikkelingen op de hoogte gesteld zijn.


Je kunt verwoesting van landschap en leefomgeving wel stapje voor stapje proberen goed te praten. Maar daarna is het nog steeds fout, vinden wij. Zeker nu we weten dat driekwart van onze burgers tegen windturbines is (enquête).
Toch lijkt het erop dat er achter de schermen hard gekoerst wordt op megaturbines, ten oosten van Zelhem. (RES in beeld)

Hartekreet aan raadsleden:

Stop dit sluipende proces! CDA heeft zich al op talloze momenten eerlijk en kritisch getoond, zij komen op voor burgers.
We hopen dat GBB ook voor de belangen van Bronckhorst op wil komen: het gaat om onze gezondheid, leefbaarheid, natuur en landschap! Alsjeblieft niet steeds een stapje verder meegaan, in dit traject dat onomkeerbaar leidt tot de verwoesting van Bronckhorst en de gezondheid van haar inwoners.


De Meene - Wolfersveen - Halle-Heide:
Geheime RES-kaart brengt nieuw risicogebied aan het licht!

Beeld: Gedeelte van ‘Belemmeringenkaart Wind – harde beperkingen.
Uit: Werkboek RES Achterhoek, nov 2020

In de afgelopen periode organiseerde de RES Achterhoek verschillende online sessies, waarvan sommige openbaar. Andere sessies waren ‘verboden toegang’ voor burgers.
Uit onze achterban kregen we toch een kaart toegespeeld, uit één van deze geheime sessies. 

Het is de ‘Belemmeringenkaart voor windenergie’. 

Zoekgebied voor 4-5 windturbines!

Door de vele beperkingen vallen enkele witte gebieden (zonder belemmering) extra op. In deze gebieden kan naar plaatsing voor windturbines gezocht worden. In onze buurt zien we een opvallende concentratie van witte gebieden in de driehoek:
De Meene – Wolfersveen – Halle-Heide.
Wij begrijpen, van degene die bij de besloten sessie was, dat hier wel 4-5 windturbines inpassen!


De windmolens komen waar het kan

De eerste windturbines in Bronckhorst kunnen komen in een gebied dat voldoet aan twee voorwaarden:

 1. Het gebied heeft volgens de gemeente geen (zeer) hoge cultuurlandschappelijke waarde.
 2. Er is nog ‘teruglevercapaciteit’ op het energienet. (De windturbines leveren energie terug aan het net.)

Leg je beide voorwaarden bij elkaar, dan springt er één gebied uit. Het is de omgeving rond Halle tot aan Mariënvelde.

Ze komen mogelijk in onze horizon! We gaan ze zien, horen en voelen. Ze zijn er als we buiten zitten, als we gaan fietsen, wandelen en als we willen slapen.


Kansenkaart voor windturbines

Voor locatiebepaling gebruikt Bronckhorst een ‘kansenkaart’:
De zogenaamde 'Cultuurlandschappelijke Waarde-kaart'

 

Alleen in de gebieden met een hoge of zeer hoge waardering mogen geen windturbines staan. Dat zijn de rode en lichtrode vlakjes op de kaart. Overigens mogen de windturbines wel direct tegen de grens van zo’n rood gebied geplaatst worden. Er geldt daar namelijk geen afstandsnorm.

 

Let op de gemeente Doetinchem, aangrenzend aan Bronckhorst: Ook daar krijgt het land een lage tot zeer lage landschappelijke waardering. De gemeente nodigt initiatiefnemers uit om daar hun windturbinepark te bouwen.


Netwerkcapaciteit is leidend

De plaatsing van windturbines staat of valt met de aan- of afwezigheid van teruglevercapaciteit op het net.

Vandaar dat netwerkcapaciteit veel aandacht krijgt in de regionale energiestrategie.  

In de witte gebieden op de kaart is ruimte voor grootschalige energieopwekking. 

 

Inmiddels weten we dat Liander hard werkt aan de verzwaring van onderstation (OS) Doetinchem.
OS Doetinchem heeft een groot bereik, daarbinnen vallen ook Zelhem en Halle-Heide. Liander legt uit:
"De verzwaring is nodig vanwege de toenemende vraag naar terugleveren."

En:

"Er is nog wel capaciteit aanwezig op de onderstations voor het aansluiten van grotere zonneweides en windparken."