Voorbereiding voor de wethouder, voor ons gesprek op 17 dec 2020

15 december 2020

 

Beste Paul Hofman,

Zodat wij u goed begrijpen, u weet dus nog geen antwoord te geven op vragen als:

  • Wilt u ook een volledige natuur- en landschapsanalyse laten uitvoeren door deskundigen, die niet eenzijdig gefocust zijn op landschappelijk erfgoedNiet alleen omdat de provincie Gelderland dit vraagt, maar ook omdat we de informatie en kaartbeelden nodig hebben voor onze Bronckhorster kaders voor windenergie?
  • Vindt u ook dat de RES-regio Achterhoek zich moet aansluiten bij landelijk beleid, de landelijke energieambitie en bij:
    De kansen van de roadmap van het College van Rijksadviseurs, voor de Achterhoek?

 

Het enige antwoord op bovenstaande vragen lijkt ons het simpele antwoord ‘ja’. Maar, u hebt eerst nog meer inspiratie nodig.
Welke informatie mist u nog, om tot een antwoord te kunnen komen? Dan kunnen wij ons daarop voorbereiden, voor ons gesprek op donderdag a.s. 17 dec 2020.

Wij vonden zelf de NMF’s[1], het PBL[2] en het pleidooi[3] van het College van Rijksadviseurs (CRa) best inspirerend. En we vinden het bijzonder dat u de kern van ‘Via Parijs’ zo anders ziet dan de auteurs. Misschien helpt bijgaand artikel, dat onlangs in De Volkskrant verscheen, bij opheldering van die verwarring.

Berno Strootman (CRa):

 "Ik zou het een doemscenario vinden als er straks nergens in Nederland een plek is waar je geen windmolens ziet. Windmolens moet je neerzetten waar wind is en waar ze zich verhouden tot het landschap. In de Flevopolder past dat beter dan in de Achterhoek."

Het is de landschapsvisie van door het Rijk aangewezen experts. Met overtuiging, en een grote verantwoordelijkheid voor het landschap van Nederland, adviseren zij de overheden. Wat zij zeggen, zien wij als een bijzondere kans voor de Achterhoek: 

De Achterhoek, atelier voor ‘Panorama Nederland’

Rijker, hechter, schoner. Met een vindingrijke en gebiedseigen invulling van de energietransitie.
Slim bosbeheer, vernatting, geothermie, verduurzaming van de landbouw.
De verantwoordelijkheid voor behoud van landschap en natuur serieus nemen.
Voor de Achterhoek. Voor Nederland. Voor een leefbare toekomst.

Een kans voor Bronckhorst! Met politiek vernuft, lef en het vermogen tot strategisch lange-termijn-denken, kunnen wij ons profileren in Nederland:

Een gekoesterd stukje Nederland.

Waar rust en stilte nog bestaan, nachtelijke duisternis, natuurlijke ruimte.
Ons groene coulisselandschap.

Het kan!

  • Met slim bosbeheer, grote warmtenetwerken, doorontwikkelen van geothermie en verduurzaming van de landbouw.
  • Maximaal inzetten op besparing en alle daken en braakliggend terrein benutten voor zonne-energie.
  • Als aanjager en inspirator een sleutelpositie innemen in regio-brede afspraken.

 
Wij beschermen onze leefomgeving tegen de komst van de windturbine-miljardenindustrie, die haar groene karakter allang verloren heeft.  
 

Met vriendelijke groet,
Natuurlijk Landschap Heidenhoek


[1] Natuur en Milieufederaties en Participatiecoalitie | Natuur en Landschap in de RES (2020)

[2] Planbureau voor de Leefbaarheid | Signalenrapport: Zorg voor het landschap (2019)

[3] College van Rijksadviseurs | Via Parijs (2019)