Bronckhorster participatieproces naar windturbines | Standpunten raadsfracties

26 februari 2021

 

Geachte heer [...], beste raadsfractie,

 

Zojuist ontving u van ons (in kopie) een serie urgente, en voor onze achterban essentiële, vragen aan de wethouder over de ‘Windturbinekwestie Bronckhorst’. In lijn daarmee leggen we uw fractie (net als de andere fracties) graag een drietal thema’s voor.
Uw standpunten op deze thema’s zijn van cruciaal belang voor een juridisch, democratisch en bestuurlijk correct vervolg van het ‘Eigen Bronckhorster participatietraject’.

 

1.  Lokaal draagvlak


U hecht eraan dat de burger betrokken wordt bij het nemen van grote beslissingen. Zeker als die beslissingen ingrijpen in de levens van die burger. U wilt niet dat de burger gepasseerd wordt. En toch is dat precies wat er nu gebeurt, in het proces dat wel 'Eigen Bronckhorster participatieproces' heet, maar dat niet is: Voor een voldongen feit gesteld worden ('de windturbines komen er!’, zoals de wethouder verklaart) en daarover geïnformeerd worden en een mening mogen geven. Dat is geen participatie, dat is niet 'het samen doen'. Dat is een schijnproces, dat trechtert naar een gewenste uitkomst, die vooraf al vaststond: de windturbines komen er! Onderzoeksbureau Het PON & Telos deelde enkele belangrijke enquête-uitkomsten met ons en de andere Bronckhorster organisaties (tijdens de 10 verdiepende groepsgesprekken):
75% van de enquête-deelnemers is ‘tegen’ tot ‘zeer tegen’ de komst van grote windturbines.

  • Wat moet, volgens uw fractie, de implicatie zijn van deze onmiskenbare uitslag?

 

2.  Raadsverantwoordelijkheid


De wethouder handelt 'slechts' in opdracht van de raad
, zoals hij in de ‘Windturbinekwestie Bronckhorst’ herhaaldelijk benadrukt. De vraag die zich voortdurend opdringt is: Is de manier waarop de wethouder dat doet nog steeds juist, volgens de raad?

 

3.  Voorzorgsprincipe


Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober 2019 werd duidelijk: de raad neemt het voorzorgsprincipe serieus. Verdediging van dit principe getuigt altijd van moed. Dat was toen zo. Het is nog steeds zo. Opstaan en ‘nee’ zeggen, tegen de koers invaren. Het is de ultieme dappere daad.

  • Is uw fractie het eens met de wethouder dat we vast moeten blijven houden aan de 400 meter-norm, als afstand van windturbines tot woningen? Terwijl de eigen ingehuurde GGD-expert onomwonden adviseert om “minimaal een kilometer” aan te houden (dus 1 km, of meer, afhankelijk van de hoogte van de turbine)?
  • Staat het CDA achter de wethouder als hij zich, verdedigend, verschuilt achter de oude normen van het RIVM, terwijl de ingehuurde GGD-experts benadrukken dat de gemeente haar eigen normen mag stellen?
  • Mits, natuurlijk, die eigen normen goed onderbouwd worden. En laat die grondige onderbouwing nu juist op het punt staan gepubliceerd te worden (Gezondheidsschade door windturbinegeluid | Jan de Laat, LUMC).

De wethouder kiest er echter voor om deze publicatie, waar al heel veel over bekend is [2], niet op waarde te schatten. Kan uw fractie daar straks voor instaan?

‘We wisten het wel, maar we wilden er in Bronckhorst niets mee doen?’ [3]


Bijgaand vindt u onze positie in het energievraagstuk, zoals we dat vorige week deelden met Het PON & Telos, op 17 februari 2021. Graag lichten we deze positie een keer aan u toe. En we stellen het op prijs om met u van gedachte te wisselen over het Eigen Bronckhorster participatieproces.

Het lijkt ons leuk dat samen te doen!

 

Met vriendelijke groet,

Natuurlijk Landschap Heidenhoek


[1] Het huidige beleid voor windturbines op land is gebaseerd op een wetsovertreding van de Raad van State (art. 267 van het Verdrag op de werking van de Europese Unie) op 3 april 2019 in de "Battenoord" zaak. De minister is hiermee bekend, maar wacht de Raad van State af. De Raad van State is hiermee bekend, maar gaat zich er pas in april 2021 over buigen. Dit betekent, dat op dit moment een onwettige situatie voortduurt, die lagere overheden aanzet tot het verlenen van onrechtmatige vergunningen en investeerders aanzet tot het doen van investeringen, die later niet zullen kunnen worden terugverdiend.


[2] Eerder legde de NOS al eens duidelijk uit hoe het zit, met gezondheidsschade door onhoorbaar geluid:

[3] En ook het aangrijpende relaas van ervaringsdeskundigen van hoorbaar geluid valt niet te negeren: