De windturbinekwestie Bronckhorst | 8 vragen aan de wethouder

26 februari 2021

 

Beste Paul Hofman,


Aanleiding voor deze brief is het groepsgesprek van de bewonersgroepen met Het PON & Telos op 17 februari 2021 en de ontwikkelingen binnen de RES Achterhoek, zoals die onder andere in de online RES dialoogsessie op 11 februari 2021 zijn gedeeld.


Allereerst willen onze verbazing uitspreken over de ontwikkelingen in de RES Achterhoek en hetgeen we in het groepsgesprek te horen hebben gekregen.

  • In het groepsgesprek werd duidelijk dat de gemeente wel degelijk de vragen in de enquête heeft geredigeerd, soms tegen het advies van het PON in
  • Op de dialoogavond werd duidelijk dat het zeer de vraag is of de ambitie van ‘energieneutraal in 2030’ wel realistisch, haalbaar of wenselijk is en dat er in de RES Achterhoek ruimte ontstaat om hierover in gesprek te gaan
  • Duidelijk werd dat de ‘RES 1.0 planning’ is verruimd van 1 juli naar oktober 2021
  • En er werd verteld dat er 8 realistische alternatieven worden onderzocht, waarvan een paar zonder grote windturbines.

Waarom is dit niet eerder en breder gecommuniceerd? Waarom moeten we deze informatie via via te horen krijgen? Het onderstreept het gevoel dat de gemeente de bewoners niet serieus neemt en dat er heel veel achter de schermen wordt geregeld. Juist in een tijd, dat openheid naar de burger een nieuwe waarde heeft gekregen.

 

Wij hebben naar aanleiding van beide bijeenkomsten een aantal vragen. Om meer duidelijkheid te krijgen over het proces naar kaders voor windenergie in Bronckhorst, de komende maanden.

 

In het groepsgesprek met Het PON zijn een aantal uitkomsten van de enquête gedeeld. Belangrijkste is dat 75% van de geënquêteerden heeft aangegeven ‘tegen’ of ‘zeer tegen’ de komst van grote windturbines te zijn. Dat is drie kwart van de ondervraagden. Dat is een gegeven dat niet genegeerd mag en moet worden.

Vraag 1: Wat doet u met deze uitkomst en wat betekent het voor de aanpak en energiestrategie in de gemeente Bronckhorst, zeker gegeven het feit dat er ook alternatieven zonder windturbines door de RES Achterhoek worden uitgewerkt?


Ook bleek in het groepsgesprek dat de gemeente een forse redactieslag over de opzet en vragen van de enquête heeft uitgevoerd. Tegen het advies van Het PON, is bijvoorbeeld bij de vraag over de mening over de hoogte van de windturbines de maatvoering eruit gehaald. Op die manier worden de antwoorden appels en peren. Immers, de ene persoon vindt 50 meter al hoog en de andere 150 meter. Een vraag over alternatieven is uit de enquête gehaald. Daarmee is een deel van de resultaten van de enquête eigenlijk niet meer valide.

Vraag 2: Waarom heeft u dit soort informatie uit de vragenlijst laten halen en deelt u de mening dat daarmee een deel van de uitkomsten niet meer valide is?


Het PON geeft aan dat ze, conform hun opdracht, alleen de “kale feiten’’ in de rapportage aan de gemeente opnemen. Er zit verder geen analyse, advies, waardeoordeel, etc. bij. Ook het kader wordt niet door Het PON opgesteld.

Vraag 3: Kunt u aangeven hoe het proces tussen “kale feiten en kader’’ gaat verlopen? Welke stappen worden er genomen, welke producten/resultaten horen daarbij, wie gaat die producten/ resultaten opstellen en welke personen/partijen worden daarbij betrokken?


Op voorhand willen we aandringen op het inzetten van een neutrale partij voor de interpretatie en verwerking van de gegevens. En voor het opstellen van het kader (mocht dat nodig zijn). Dit kwam in het groepsgesprek als een grote meerwaarde naar voren.

Het PON levert een rapportage op aan de gemeente. De resultaten van de 10 groepsgesprekken komen in 1 hoofdstuk terug. Daarmee zal veel informatie en inbreng verloren gaan. We dringen er op aan om de resultaten en informatie uit het gesprek met de bewonersgroepen onversneden en integraal in een bijlage op te laten nemen.

Vraag 4: Bent u het daar mee eens?

 

Niet duidelijk is of de rapportage wordt opgeleverd aan een ambtenaar, de wethouder of de Raad en of er door de gemeente (ambtelijk, bestuurlijk) nog een redactieslag op een concept zal plaatsvinden (zoals ook bij de vragen van de enquête is gebeurd), dan wel dat er door de gemeente naar de Raad nog een samenvatting/advies wordt gemaakt? We dringen aan op openheid over de gang van zaken bij de verwerking van de gegevens door Het PON en vragen om betrokkenheid bij de interpretatieslag van de enquête, de vragen en antwoorden uit expertavonden en vragen en antwoorden van de groepsgesprekken.

Vraag 5: Wilt u dit toezeggen?

 

We hebben Het PON gevraagd om een deelnemerslijst en indeling van de groepsgesprekken. Aangegeven werd dat dit via de opdrachtgever moet lopen.

Vraag 6: We verzoeken u deze informatie op te sturen.

 

Door de RES Achterhoek is een nieuwe planning opgesteld, omdat er meer tijd nodig is voor discussie en terugkoppeling naar de achterbannen en meer tijd voor de volksvertegenwoordiging om een zorgvuldig en weloverwogen besluit te nemen. Verder is op de dialoogavond een 8–tal volwaardige alternatieven gepresenteerd waarmee de energieopgave in de Achterhoek kan worden gehaald. Daarin zitten ook alternatieven zonder grote windturbines en een alternatief op de Achterhoekse maat. In de komende maanden worden deze 8 alternatieven uiteindelijk ingedikt tot een voorkeursalternatief. Gegeven de uitslag van de enquête in Bronckhorst en de weerstand tegen grote windturbines in andere gemeenten is het heel wel denkbaar en ook logisch dat een alternatief zonder grote windturbines de voorkeur krijgt. Het is vervolgens logisch om een kader voor grote windturbines pas vast te stellen nadat er duidelijkheid is over het voorkeursalternatief. Wel is het (op z’n zachts gezegd) vreemd dat een voorkeursalternatief voor het zomerreces door de RES Achterhoek wordt vastgesteld en de Raden zich na het zomerreces daar nog over mogen uitspreken. Daarmee worden de Raden buiten spel gezet.

Vraag 7: Graag horen we van u hoe de nieuwe ontwikkelingen in de RES (waar de kerngroep en dus ook de gemeente Bronckhorst mee heeft ingestemd), doorwerkt op de planning (en noodzaak) van het kader voor windenergie van de gemeente Bronckhorst en hoe u aankijkt tegen het gegeven dat de Raad na het zomerreces voor een voldongen feit wordt gezet?

 

Tot slot blijven we van mening dat een (eventueel) concept-kader en de uitkomsten van de enquête/gesprekken ter inzage gelegd moeten worden. (daar is nu tijd voor). Nu de planning van de RES Achterhoek is aangepast, moet dat gegeven de extra tijd en vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid geen probleem zijn.

Vraag 8: Kunt u dit toezeggen?

Tot slot: we sturen deze brief met een vergelijkbare strekking ook aan de fracties van de politieke partijen in Bronckhorst. We zien uw antwoorden graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,
Namens Natuurlijk Landschap Heidenhoek,

 

Met vriendelijke groet,

Natuurlijk Landschap Heidenhoek