"De Achterhoekse maat en de Achterhoekse manier centraal"

Standpunt Het PON & Telos | Groepsinterview 17 feb 2021 

Interview in opdracht van de gemeente Bronckhorst, ter verdieping op de enquête.

 

Waar staat Natuurlijk Landschap Heidenhoek (NLH) voor?

NLH erkent de klimaatopgave, daarvoor moeten de komende jaren veel maatregelen genomen worden, ook op het vlak van energietransitie. Maar de nu ingeslagen weg om in 2030 al energieneutraal te zijn, met een fors aantal grote windturbines, is echt de verkeerde. Wij stellen:

"Kies voor de Achterhoekse maat en doe het op de Achterhoekse manier."

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

 

NLH vindt dat we in 2030 niet meer energie moeten opwekken dan de landelijke doelstelling. Zo houden we ruimte over om in de toekomst gebruik te kunnen maken van innovatieve, nieuwe technieken. En zo kunnen we inspelen op besluiten op (inter)nationaal niveau. Pas de energiedoelstellingen daarop aan en hanteer een aanpak in fasen: een stapsgewijze benadering. Eerst het laaghangend fruit!

 

De oplossing

NLH gaat voor een oplossing die past bij de Achterhoekse karakteristiek en de menselijke maat: Waardevol kleinschalig landschap, veel natuur. De mooie leefomgeving, rust, ruimte. De RES-Achterhoek stelt dat we ook in de energietransitie kunnen kiezen voor kleinschaligheid. Passend bij dorpen en kernen. Grote windturbines, met een masthoogte van meer dan 25 m (= boomhoogte), passen daar niet bij!

De Achterhoekse oplossing ligt bij zonnepanelen. Benut eerst zoveel mogelijk daken, parkeerterreinen, braakliggende gronden, overhoeken, etc. en daarmee ook lokale particuliere initiatieven. Stimuleer die ook. Het resterende deel van de opgave kan met zonneparken van max 5 ha worden ingevuld, in combinatie met een goede landschappelijke inpassing.

Kies voor de ruimtelijke combinatie van ‘energieopwekking bij energiegebruik’. Stimuleer zelfvoorzienendheid, zowel bij burgers als bedrijven. Dat levert een goede basis voor bewustwording van de gebruikers en voor burgerparticipatie, en levert een betere systeemefficiency van het netwerk. Daarmee wordt het probleem ook niet afgewenteld op gebieden waar ‘toevallig’ weinig mensen wonen. Goed voorbeeld:

"Solarpark De Kwekerij in Hengelo. Iedere dorpskern zijn eigen Solarpark!"


Uitgangspunten

Hanteer bij de oplossing het voorzorgsprincipe en leefbaarheid als basis. Zolang niet duidelijk is wat de invloed van grote windturbines is op de gezondheid van mens en dier (natuur): NIET DOEN!

Erken dat een deel van de oplossing Achterhoek-overstijgend is, bijvoorbeeld de keuze ‘wind op zee, zonnepanelen op land’ of ‘toch een moderne kerncentrale’ (verkiezingsprogramma CDA). Heb bestuurlijk het lef om een deel van de opgave terug te leggen naar provincie en met name Rijk.

Luister daarbij naar de bewoners en laat niet de multinationals en netbeheerder de agenda bepalen.

Neem geen besluit over een kader voor windturbines in mei, terwijl de RES Achterhoek nog nadenkt over alternatieven en terwijl de vaststellingsdatum van RES 1.0 is verzet naar oktober. Dat geeft ook ruimte om een conceptkader ter inzage te leggen en daar met bewoners een goed gesprek over te voeren.